Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl
Category

BHP

METODYKA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego poprzez rozwój umiejętności dydaktycznych w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej wykonywania zadań na...
Więcej...

WSTĘPNE BHP – instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny powinni odbyć przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni...
Więcej...

CHEMICZNE

Szkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa  przy produkcji, dystrybucji i gospodarce substancjami i preparatami niebezpiecznymi, szkodliwymi i trującymi. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników...
Więcej...

PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenie składa się ze szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, prowadzonego przez specjalistów z dziedziny ppoż. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i...
Więcej...

PIERWSZA POMOC

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy, opartymi na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i ILCOR (International Liaison Committee...
Więcej...

BHP OKRESOWE STANOWISKA ROBOTNICZE

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: Regulacji prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą. Zagrożeń czynnikami...
Więcej...

BHP OKRESOWE DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, w tym za­trud­nio­nych przy ob­słu­dze mo­ni­to­rów ekra­no­wych. Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: Wy­bra­nych...
Więcej...