Anna Maliszewska-Smoter (+48) 507 863 889
biuro@centrumpartner.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 sty 2018

BHP OKRESOWE DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, w tym za­trud­nio­nych przy ob­słu­dze mo­ni­to­rów ekra­no­wych.

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  1. Wy­bra­nych re­gu­la­cji praw­nych z za­kre­su pra­wa pra­cy do­ty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy, z uwzględ­nie­niem:praw i obo­wiąz­ków pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­ców w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy oraz od­po­wie­dzial­no­ści za na­ru­sze­nie prze­pi­sów i za­sad bhp, ochro­ny pra­cy ko­biet i mło­do­cia­nych, wy­pad­ków przy pra­cy i cho­rób za­wo­do­wych oraz świad­czeń z ni­mi zwią­za­nych, pro­fi­lak­tycz­nej ochro­ny zdro­wia pra­cow­ni­ków.
  2. Po­stępu w za­kre­sie oce­ny za­gro­żeń czyn­ni­ka­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w pro­ce­sach pra­cy oraz w za­kre­sie me­tod ochro­ny przed za­gro­że­nia­mi dla zdro­wia i ży­cia pra­cow­ni­ków.
  3. Pro­ble­mów zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją sta­no­wisk pra­cy biu­ro­wej, z uwzględ­nie­niem za­sad er­go­no­mii, w tym sta­no­wisk wy­po­sa­żo­nych w mo­ni­to­ry ekra­no­we i in­ne urzą­dze­nia biu­ro­we.
  4. Po­stę­po­wa­nia w ra­zie wy­pad­ków i w sy­tu­acjach za­gro­żeń (np. po­ża­ru, awa­rii), w tym za­sa­dy udzie­la­nia pierw­szej po­mo­cy w ra­zie wy­pad­ku.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:
120 zł/os (1-5 osób)
90 zł/os (6-20 osób)
70 zł/os  (20-60 osób)
Dla zleceń powyżej 60 osób lub stałych klientów cena ustalana indywidualnie.

Szkolenia stacjonarne realizujemy przy grupie min. 3 osób. (Pojedyncze zgłoszenia czekają, aż zbierze się minimalna grupa).
Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie w Stargardzie lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
Szkolenia za pomocą e-learningu realizujemy już od 1 osoby.

Terminy:

Te­­­r­min szko­­­­le­­­­nia stacjonarnego do­­­­sto­­­­so­­­­wu­­­­je­­­­my do wy­­­­ma­­­­gań Zle­­­­ce­­­­nio­­­­da­­­w­cy. Szko­­­­le­­­­nie mo­­­­że­­­­my prze­­­­pro­­­­wa­­­­dzić w sie­­­­dzi­­­­bie Zleceniodawcy lub w siedzibie na­­­­szej fi­­­r­my.
Szkolenie to można także wykonać w formie samokształcenia kierowanego. Koszt takiego szkolenia to 100 zł/os.
Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych przeprowadza się nie rza­dziej niż raz na 6 lat.

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś udział!