Regulamin Platformy Szkoleniowej umieszczonej pod adresem www.centrumpartner.pl

  1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania platformy szkoleniowej.

Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – CENTRUM PARTNER Anna Maliszewska-Smoter ul. Nasienna 11 A 73-110 Stargard

NIP: 6932024551 REGON: 320978979.
2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy szkoleniowej  www.centrumpartner.pl .
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
4) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.
5) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.centrumpartner.pl
6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Centrum Partner Anna Maliszewska-Smoter z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zgłoszenia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1. Zawarcie umowy sprzedaży

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony www.centrumpartner.pl
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia na konkretne szkolenia za pomocą Formularza Zamówień w zakładce „e-learning”.

3) Użytkownik wybiera konkretne szkolenia, uzupełnia ilość zamawianych dostępów, podaje imiona i nazwiska oraz e-maile, do jakich przydzielone zostaną hasła.
Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

  1. Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
1)  jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator),
2) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:

CENTRUM PARTNER Anna Maliszewska-Smoter
84 1020 4867 0000 1902 0109 6429

podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu lub nazwę firmy.

3) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
4) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
5) Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

  1. Realizacja umowy sprzedaży

1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy biuro@centrumpartner.pl potwierdzenia przelewu w pliku  pdf.
2) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania prze administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
3) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy (adresy e-mailowe) podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

4) Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 90 dni po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane.

 

  1. Korzystanie z udostępnionych materiałów

1) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
2) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.
3) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
4) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
5)Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po  zapoznaniu się z wszystkimi materiałami lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
6) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
7) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

  1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu

1) Centrum Partner Anna Maliszewska-Smoter posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2) Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Organizator wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych na podstawie par. 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622)
3) Rozwiązanie wszystkich testów sprawdzających w kursie i uzyskanie minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (łącznie ze wszystkich testów)  jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, o ile Organizator przewidział wydanie stosownych zaświadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń ukończenia  danego kursu podane są każdorazowo przy opisie kursu.
4) Zaświadczenie MEN w formie pdf wysyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Uczestnika.  Istnieje możliwość wysyłki oryginału zaświadczenia za pomocą Poczty Polskiej za dodatkową opłatą. Ceny podane w opisach poszczególnych kursów.
5) Wysyłka dokumentów następuję w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania danych osobowych niezbędnych do wystawienia stosownych zaświadczeń.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan  fizyczny w jakim oryginały dokumentów docierają do Uczestnika kursu. W przypadku uszkodzeń, reklamacje Uczestnik kieruje bezpośrednio do Poczty Polskiej.
7) Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przekazanie drogą mailową Administratorowi/Organizatorowi danych osobowych, takich jak data i miejsce urodzenia, numer PESEL i adres korespondencyjny, niezbędnych do Zaświadczenia MEN.
8) Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  1. Reklamacje

1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres biuro@centrumpartner.pl
2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Centrum Partner będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres biuro@centrumpartner.pl

Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę podmiotu będącego osobą prawną lub podmiotem nie posiadającym osobowości prawnej,
b. login, adres mailowy podany przy rejestracji oraz adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,
c. powód reklamacji i szczegółowy opis będący jej podstawą.

3)Za pośrednictwem maila, usługobiorca informowany jest o sposobie rozpoznania reklamacji. W przypadku braku wystarczających danych do jej rozpoznania, usługodawca zwróci się o jej uzupełnienie. W tym przypadku okres rozpoznania reklamacji ulega przedłużeniu o czas związany z uzupełnieniem danych.
4) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.
8.Odstąpienie od umowy

1) Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
2) Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
3) Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres biuro@centrumpartner.pl.

  1. Postanowienia końcowe

1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że Użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.

6)Regulamin obowiązuje od dnia 06.02.2018 r.